Te rejat e fundit

31KORR

ASExchange 2.0.0

U hodh ne treg versioni i ri i programit kompjuterik per menaxhimin e nje rrjet pikash kembimi valutor bazuar ne infrastrukturen server-client. Versioni i ri jep mundesine e gjenerimit te raporteve financiare pe klientet si dhe menaxhimin e arkave te kembimit. Po ashtu programi interfaqohet edhe me programin EXCEL nga i cili mer te dhe gjeneron te dhena. Si perfundim ky program jep mundesine e ngarkimit te te dhenave ne formatet XML dhe CSV.

31QER

ASBar 4.0.0

U hodh ne treg versioni i ri i programit kompjuterik per menaxhimin e nje bar-renstoranti bazuar ne infrastrukturen server-client. Programi eshte ne gjendje te gjeneroje fatura te ndara sipas produkteve te barit dhe restorantit si dhe implementimi i ndarjeve te produkteve ne produkte te lendes se pare dhe produkte finale. Per me shume programit i eshte shtuar edhe moduli i menaxhimit te klienteve duke u pajisur me karta te personalizuara. Programi gjeneron raporte ne formate excel dhe pdf.

20MAJ

ASSkyNet 1.0.0

U hodh ne treg programit i ri kompjuterik per menaxhimin e kompanise import-export "SkyNet". Ky program eshte ne gjendje te menaxhoje te gjithe aktivitetin e kompanise ne fjale. Sistemi eshte i bazuar ne infrastrukturen server-client si dhe kryen menaxhimin financiar te kompanise.

18PRI

ASDatawarehouse GUI

Perfundoi me sukses implementimi i interfaqes grafike te produktit te ri qe kompania jone do te hedhi ne treg se shpejti. Ky produkt do te menaxhoje te gjithe aktivitetin e nje rrjeti magazinash si p.sh. supermarkete, magazina shumice etj.