Programe kompjuterike për të gjitha kategoritë e biznesit

Alb@Soft do të ndërtojë jo vetëm një program komjuterik sipas kërkesave tuaja por edhe do ta shndërrojë këtë në një instrument me të cilin ju të arrini drejt suksesit.
Filozofia jonë: "Programi kompjuterik i përshtatet klientit dhe jo klienti programit komjuterik".

Shumë biznese të mëdha dhe të vogla na kanë besuar duke na kërkuar të ndërtojmë programe kompjuterike për të bërë të mundur mirë administrimin e biznesit të tyre duke porositur programe komjuterike "ad-hoc". Një prej tyre është "Mobileri Tirana" për të cilën është ndërtuar nga fillimi një ERP që mundëson menaxhimin të tre blloqeve kryesore si prodhimi, shitja dhe administrimi i punonjësve. Sistemi bazohet në infrastrukturën server-client duke bërë të mundur intraktivitetin financiar dhe manaxherial midis pikave fizike me vendodhje të përhapura në Republikën e Shqipërisë.
Një tjetër sistem kompleks i projektuar dhe implementuar nga kompania jonë është "ASSkyNet" i cili mundëson mirë menaxhimin e të gjithë proçesit të punës për kompaninë e import-export "SkyNet". Ashtu si edhe sistemi i mëparshëm ky sistem bazohet në infrastrukturën server-client gjë e cila mundëson interaktivitetin midis pikave të ndryshme me zyrat qëndrore të kompanisë "SkyNet". Sistemi i ndërtuar për kompaninë "SkyNet" është në gjëndje të administrojë një sasi të madhe dokumentacioni në format dixhital si dhe të interagojë me një sërë sistemesh europiane doganore me të cilët shkëmben të dhëna që i interesojnë kompanisë.
Por Alb@Soft ka bashkëpunuar edhe me shumë agjensi shtetërore ku mund të veçohet "Qëndra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore" për të cilën është ndërtuar një sistem server-client i cili administron të gjitha hartat kadastrale të tokave bujqësore të Republikës së Shqipërisë. Sistemi është në gjëndje të identifikojë një koordinatë gjeografike në hartë si dhe të ofrojë të dhënat kadastrale të parcelave të ndryshme.

ASBar

Alb@Soft Bar

Program komjuterik për administrimin e bar-restoranteve duke bërë të mundur marjen e porosive si dhe gjenerimin e faturave për klientin, barin dhe restorantin. Përbehet nga moduli kryesor, ai i kases fiskale (i përshtatshëm për të gjitha kasat fiskale të miratuara nga ministria e financave) dhe moduli i klientëve...

Më shumë...

ASE

Alb@Soft Exchange

Program komjuterik për mirë administrimin e zyrave të këmimit monetar. Ky produkt administron financiarisht shitjet, blerjet, hyrjet dhe daljet e valutave të ndryshme si dhe bllokun e klientëve. Përbehet nga moduli financiar ku jep mundësinë e bilanceve kohore, librin financiar si dhe rapotet financiare të klientëve...

Më shumë...

ASDWH

Alb@soft Datawarehouse

Program komjuterik për administrimin e magazinave të mëdhaja si p.sh. supermarkete, magazina import-export, magazinash shitje me shumicë etj. Ky produkt administron financiarisht shitjet, blerjet, hyrjet, daljet, furnizimet si dhe bllokun e klientëve. Përbehet nga moduli financiar ku jep mundësinë e bilanceve kohore si dhe librin financiar...

Më shumë...

Krijoni preventivin për
programin tuaj kompjuterik!

Ju mund të specifikoni produktin që ju nevojitet dhe karakteristikat e tij
dhe ne do tju gjenerojmë një preventiv mbi kërkessat tuaja.

Të rejat?

31KORR

ASExchange 2.0.0

Prezantimi i versionit të ri të programit kompjuterik për menaxhimin e një kompanie Exchange.

31QER

ASBar 4.0.0

Hedhja në treg e versionit më të ri të programi kompjuterik për menaxhimin e një bar-restoranti.

Shkurtimisht rreth nesh

Më shumë...

Alb@Soft u krijua në vitin 2009 nga disa të rinj të dipllomuar për informatikë në universitetet perëndimore. Filozofia ku Alb@Soft mbështetet është: "Softwari i përshtatet njeriut dhe jo njeriu software-it".
Ne jemi specialistë në zhvillimin dhe prodhimin e projekteve "koncepto dhe provo" për bizneset dhe ndërmarrjet Shqiptare. Që nga fillimi i saj në 2010 Alb@Soft ka ndërtuar një reputacion për furnizimin e zgjidhjeve të reja në fushën e software-ave me porosi, veçanërisht në sektorin e biznesit. Alb@Soft siguron zhvillimin e software-ave dhe shërbime të organizatave dhe bizneseve në fushën e menaxhimit dhe administrimit të të dhënave.

Alb@Soft ju ofron ndërtimin e programit tuaj komjuterik mbi nevojat personale ku programi do ti përshtatet klientit dhe jo klienti programit. Kjo filozofi bën të mundur që të gjitha nevojat e klientit për të lehtësuar punën do të përkthehen në funksionet e programit, pasi për një administrim optimal të risurseve nuk mund të përdoren programe kompjuterike egzistues në treg.